• Một thuật toán lọc công tác cho trường hợp ít dữ liệu

  Một thuật toán lọc công tác cho trường hợp ít dữ liệu

  The method formulates the collaborative filtering problem as classification problems and performs classification for all users simultaneously by using a modified boosting algorithm. This allows sharing common features among different classification tasks and thus reduces the negative effect of data sparseness. Experimental results show the effectiveness of the proposed method in comparison with other methods, especially when data are sparse.

   13 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Phân tích tính hội tụ của thuật toán di truyền lai mới

  Phân tích tính hội tụ của thuật toán di truyền lai mới

  Bài báo này phân tích các thuộc tính hội tụ của NHGA bằng cách áp dụng các tính chất của xích Markov. Trên cơ sở phân tích xích Markov của thuật toán di truyền, chúng tôi đã chứng minh tính hội tụ tới tối ưu toàn cục của phương pháp mã hóa số tự nhiên.

   8 p thuvienquangninh 08/01/2018 3 0

 • Xác định trọng số tối ưu cho phép tích hợp trong phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử bằng giải thuật di truyền

  Xác định trọng số tối ưu cho phép tích hợp trong phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử bằng giải thuật di truyền

  Trong bài báo này, các tác giả để xuất các giải pháp xây dựng phép toán ADN như một phép tích hợp có trọng số và sử dụng giải thuật di truyền để xác định toàn bộ trọng số tối ưu cho phép tích hợp này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Một cách tiếp cận thuật toán GEN để giải bài toán phủ tập hợp

  Một cách tiếp cận thuật toán GEN để giải bài toán phủ tập hợp

  Bài toán phủ tập hợp là một mô hình toán học cho nhiều ứng dụng quan trọng như lập lịch biểu, quy hoạch dịch vụ, phân tích dữ liệu logic, đơn giản hóa biểu thức Boolean. Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một cách tiếp cận dựa trên thuật toán gen để giải bài toán SCP và thử nghiệm đánh giá hiệu quả của nó trên các bài toán mẫu trong...

   11 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL sử dụng văn phạm ngữ nghĩa

  Phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL sử dụng văn phạm ngữ nghĩa

  Bài báo này trình bày một kỹ thuật cho phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành truy vấn SQL và sau đó, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ tìm tất cả các câu trả lời đối với câu hỏi với các kỹ thuật lập kế hoạch và tối ưu hóa đặc biệt riêng của nó.

   7 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Đại số gia tử và bài toán sắp xếp mờ tài liệu tiếng Việt

  Đại số gia tử và bài toán sắp xếp mờ tài liệu tiếng Việt

  This paper presents the solution to problems of fuzzy ranking Vietnamese documents using approach of Hedge Algebra based on envaluating an accordance of found documents by heuristic criteria. These criteria firstly are evaluated by degree of importance (weight) and then are combined following some aggregation operator to define final evaluation unique number, that will be used for sorting the documents. The experimental results are presented...

   10 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Tổng hợp hệ thống thống suy diễn Neuro-Fuzzy thích nghi (Anfis) từ tập dữ liệu số.

  Tổng hợp hệ thống thống suy diễn Neuro-Fuzzy thích nghi (Anfis) từ tập dữ liệu số.

  Độ chính xác của hệ thống suy diễn Neuro-Fuzzy xấp xỉ hàm chưa biết diễn tả mối quan hệ giữa tín hiệu vào và ra của đối tượng thông qua một tập dữ liệu số phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa các tập mờ được thiết lập và đặc thù không gian của dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết về vấn đề này qua nội dung bài báo.

   15 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Một phương pháp tiến hóa sinh hệ luật mờ cho bài toán phân lớp với ngữ nghĩa thứ tự ngôn ngữ

  Một phương pháp tiến hóa sinh hệ luật mờ cho bài toán phân lớp với ngữ nghĩa thứ tự ngôn ngữ

  Bài báo đề xuất một phương pháp thiết kế hệ luật mờ cho bài toán phân lớp có tham khảo ý tưởng đề xuất để sinh hệ luật khởi sinh. Việc sinh luật trong nghiên cứu này dựa trên phương pháp học tiến hóa tối ưu đa mục tiêu và phương pháp đại số gia tử và đề xuất một tiêu chuẩn đánh giá độ thích nghi của các luật dựa trên việc cải...

   13 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Khai phá tập mục thường xuyên cổ phần cao trong cơ sở dữ liệu lớn

  Khai phá tập mục thường xuyên cổ phần cao trong cơ sở dữ liệu lớn

  Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một cải tiến của thuật toán FSM. Việc cải tiến được thực hiện thông qua một chiến lược tỉa hiệu quả hơn các tập mục ứng viên, nhờ đó giảm bớt được thời gian hiện thuật toán khai phá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Kết hợp phân đoạn diễn ngôn với bộ phân tích cú pháp liên kết để phân tích câu ghép nhiều mệnh đề tiếng Việt

  Kết hợp phân đoạn diễn ngôn với bộ phân tích cú pháp liên kết để phân tích câu ghép nhiều mệnh đề tiếng Việt

  Bài báo trình bày các kết quả đạt được khi mở rộng chức năng của bộ phân tích cú pháp liên kết tiếng Việt để phân tích các dạng câu ghép gồm nhiều mệnh đề. Các mệnh đề được phân tách dựa trên giải thuật phân đoạn diễn ngôn mức câu. Việc phân tích cú pháp riêng biệt từng mệnh đề rồi kết hợp lại thành phân tích tổng thể cho phép...

   13 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Định lượng ngữ nghĩa khoảng của đại số gia tử với việc bổ sung một gia tử đặc biệt

  Định lượng ngữ nghĩa khoảng của đại số gia tử với việc bổ sung một gia tử đặc biệt

  This paper introduces a new method of quantification of hedge algebras, which is different from the ordinary method by the fact that an artificial hedge h0 should be added to model the contextdependent semantics of terms. It is aimed to represent the change of the semantics of any term x of length k appeared in the context X(k+1) of terms with the length k+ 1, so the meaning of a term will be changed when its adjacent terms are changed.

   13 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Dịch tự động truy vấn tiếng Việt sang đồ thị khái niệm

  Dịch tự động truy vấn tiếng Việt sang đồ thị khái niệm

  Bài báo này đề xuất một giải pháp dịch tự động một câu truy vấn tiếng Việt sang đồ thị khái niệm tương ứng, để tìm kiếm các tài liệu chứa các thực thể có tên nêu trong câu truy vấn. Kết quả hiện thực và thí nghiệm cũng được trình bày và đánh giá.

   12 p thuvienquangninh 08/01/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số