• Mô hình phân tích nút lõi chuyển mạch chùm quang với các quá trình đến renewal và Poisson

  Mô hình phân tích nút lõi chuyển mạch chùm quang với các quá trình đến renewal và Poisson

  Bài báo thực hiện phân tích với trường hợp luồng lưu lượng đến không phải là Poisson (non-Poisson) mà là quá trình đến renewal (ứng với lưu lượng tổng quát GI). Kết quả phân tích bên trong mô hình cũng như so sánh với mô hình Poisson trước đó cho thấy tính đúng đắn của mô hình phân tích.

   14 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Mô hình ước lượng chi phí xử lý truy vấn đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Mô hình ước lượng chi phí xử lý truy vấn đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu mô hình chi phí trên các khối dựng sẵn trong xử lý truy vấn với các yếu tố chi phí cơ sở, trong đó có sự xem xét bổ sung chi phí xử lý trên các lớp sưu tập gộp nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Thuật toán khai thác tập thường xuyên hiệu quả dựa trên kỹ thuật phân lớp dữ liệu

  Thuật toán khai thác tập thường xuyên hiệu quả dựa trên kỹ thuật phân lớp dữ liệu

  Trong bài báo này các tác giả đề xuất phương án giải quyết bài toán trên bằng cách phân hoạch dữ liệu thành N lớp, mỗi lớp được lưu trữ độc lập thành 1 file trên bộ nhớ ngoài và đề xuất thuật toán SPP-Mining để khai thác các tập thường xuyên với ngưỡng So tùy ý và được xử lý song song trên N máy.

   12 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • So sánh và kiểm định độ phân kỳ của các dãy và tập điểm tựa ngẫu nhiên một chiều

  So sánh và kiểm định độ phân kỳ của các dãy và tập điểm tựa ngẫu nhiên một chiều

  Discrepencies of quasi-random sequences depend on bases. The choice of a suitable base has more experimental significance than theoretical. The main object of this paper is onedimensional sequences of two simple forms: Van der Corput with base p and Richtmyer {n.α(p)}, where pis a prime number.

   9 p thuvienquangninh 08/01/2018 1 0

 • Một giải pháp cải tiến cơ chế định tuyến DSR dựa trên tác tử di động trong mạng manet

  Một giải pháp cải tiến cơ chế định tuyến DSR dựa trên tác tử di động trong mạng manet

  Bài báo phân tích về hoạt động của các cơ chế định tuyến AODV, DSR trong mạng tuỳ biến không dây (MANET). Từ đó, đề xuất một cơ chế định tuyến mới MAR-DSR dựa trên tác tử di động để nâng cao hiệu năng mạng trong môi trường có mật độ lớn và độ di động cao. Tập trung chính vào việc cải tiến cơ chế cập nhật trạng thái thích nghi và khả...

   12 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ theo cách tiếp cận tập thô

  Phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ theo cách tiếp cận tập thô

  Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu phụ thuộc hàm xấp xỉ trên cơ sở lý thuyết tập thô. Sau đó xây dựng thuật toán phát hiện các phụ thuộc hàm xấp xỉ trong cơ sở dữ liệu, gọi là AFD-Mine, thuật toán này dựa trên FD-Mine, một thuật toán phát hiện các phụ thuộc hàm.

   12 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Phụ thuộc hàm đối tượng mờ trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ

  Phụ thuộc hàm đối tượng mờ trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ

  Bài báo này giới thiệu các phụ thuộc hàm đối tượng mờ cho phép biểu diễn các ràng buộc trên các thuộc tính của các kiểu đối tượng mờ có thể bao gồm cả kiểu của chính nó trong lược đồ CSDL mờ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Trích nút thông tin tự động từ văn bản tiếng Việt

  Trích nút thông tin tự động từ văn bản tiếng Việt

  Bài báo đề xuất các hướng tiếp cận học bán giám sát trong việc xây dựng hệ thống trích nút thông tin tự động từ văn bản tiếng Việt. Với trích rút thực thể, mở rộng phương pháp của Liao bằng cách sử dụng các luật đồng tham chiếu về tên và các luật nhóm 2 để tìm các thực thể mới.

   14 p thuvienquangninh 08/01/2018 4 0

 • Trích chọn các tham số đặc trưng tiếng nói cho hệ thống tổng hợp tiếng Việt dựa vào mô hình Markov ẩn

  Trích chọn các tham số đặc trưng tiếng nói cho hệ thống tổng hợp tiếng Việt dựa vào mô hình Markov ẩn

  The overall performance of the systems is often limited by the accuracy of the underlying speech parameterization and reconstruction method. The method proposed in this paper allows accurate MFCC, F0 and tone extraction and high-quality reconstruction of speech signals assuming Mel Log Spectral Approximation filter. Its suitability for high-quality HMM-based speech synthesis is shown through evaluations subjectively.

   11 p thuvienquangninh 08/01/2018 1 0

 • Nghiên cứu phát hiện vết nứt trên vỏ trứng cút dùng xử lý ảnh và mạng nơron

  Nghiên cứu phát hiện vết nứt trên vỏ trứng cút dùng xử lý ảnh và mạng nơron

  Bài báo đề xuất phương pháp mới trong việc phát hiện vết nứt trên vỏ trứng cút, phương pháp này dùng kết hợp xử lý ảnh với mạng nơ ron. Giá trị histogram của ảnh rọi trứng cút được sử dụng làm dữ liệu huấn luyện mạng và kiểm tra độ chính xác của phương pháp đề xuất. Đầu tiên, các ánh sáng trắng, vàng, đỏ từ led luxeon được sử...

   11 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

 • Một lược đồ thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại

  Một lược đồ thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại

  Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một lược đồ thủy vân mới có thể phát hiện và khoanh vùng các giả mạo trong các cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại. Kỹ thuật thủy vân này không làm thay đổi giá trị các bộ trong cơ sở dữ liệu mà chỉ thay đổi một cách bí mật và an toàn thứ tự của các bộ trong cơ sở dữ liệu.

   12 p thuvienquangninh 08/01/2018 3 0

 • Một số phương pháp mới rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ sử dụng metric

  Một số phương pháp mới rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ sử dụng metric

  Bằng việc xây dựng một metric trên họ các phủ xuất phát từ Liang entropy, bài báo đề xuất một phương pháp mới rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ. Bằng lý thuyết và thực nghiệm, bài báo chứng minh phương pháp sử dụng metric hiệu quả hơn các phương pháp sử dụng lượng thông tin và ma trận dung sai.

   13 p thuvienquangninh 08/01/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số