Ebook Nghị Định của chính phủ về công chứng chứng thực - NXB Chính trị Quốc gia

"Ebook Nghị Định của chính phủ về công chứng chứng thực" trình bày những quy định trong việc công chứng và chứng thực như: thẩm quyền, quản lý của nhà nước về công chứng chứng thực; nhiệm vụ và quyền hạn của người thực hiện công chứng chứng thực; các loại hình công chứng chứng; hình thức văn bản công chứng chứng thực.