Ebook Quản lý chất lượng trong y tế - Lý thuyết và thực hành: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook bao gồm các nội dung: thông tin học trong y khoa; kinh tế và tài chính trong quản lý chất lượng y khoa; quản lý sử dụng; cải tiến chất lượng bên ngoài: công nhận, giáo dục cải tiến chất lượng và chứng nhận; những điểm chung giữa cải tiến chất lượng, luật pháp và y đức.