• Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác

  Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác

  Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp là một trong những nội dung cơ bản, chủ yếu của chủ nghĩa Mác. Sự vận dụng học thuyết này trong thực tiễn cách mạng đòi hỏi phải có sự trung thành và sáng tạo. Trong thời đại ngày nay, đang có những ý kiến khác nhau về học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác.

   13 p thuvienquangninh 30/06/2021 14 0

 • Vận dụng phạm trù thiện ác vào quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

  Vận dụng phạm trù thiện ác vào quá trình giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

  Làm theo cái tốt, cái thiện, tránh cái xấu, cái ác, đấu tranh được với cái xấu, cái ác, tất nhiên phụ thuộc nhiều yếu tố xã hội khách quan. Song chỉ có thể sống tốt khi được trang bị đầy đủ, được nhận thức đúng đắn những tri thức về đạo đức tiến bộ. Bài viết đã tập trung thảo luận một số vấn đề lí luận về phạm trù Thiện...

   6 p thuvienquangninh 30/06/2021 14 0

 • Sự xác lập quan điểm của Ph.Ăngghen về đối tượng của triết học trong tác phẩm chống Đuyrinh và biện chứng của tự nhiên

  Sự xác lập quan điểm của Ph.Ăngghen về đối tượng của triết học trong tác phẩm chống Đuyrinh và biện chứng của tự nhiên

  Trong bài viết này, người viết muốn đưa ra một vài nhận định khác trong cách xác định đối tượng nghiên cứu của triết học của Ăngghen, chủ yếu dựa vào hai tác phẩm Chống Đuyrinh và Biện chứng của tự nhiên. Với ông, triết học Hêghen là hệ thống triết học cuối cùng và hoàn bị nhất, sau Hêghen, triết học chỉ còn lại logic học và phép biện...

   9 p thuvienquangninh 30/06/2021 16 0

 • Minh triết Hồ Chí Minh về tôn giáo

  Minh triết Hồ Chí Minh về tôn giáo

  Minh triết về tôn giáo là một trong những giá trị đặc sắc của minh triết Hồ Chí Minh. Bài viết đã làm rõ nội hàm khái niệm “minh triết”, “minh triết Hồ Chí Minh”, từ đó đi tới phân tích những nội dung căn bản của minh triết Hồ Chí Minh về tôn giáo trên các phương diện: mềm dẻo, nhân văn, hòa hợp, đoàn kết và tri hành hợp nhất.

   8 p thuvienquangninh 30/06/2021 16 0

 • Đạo đức học thực tiễn của Xô-Crát

  Đạo đức học thực tiễn của Xô-Crát

  Bài viết sẽ trình bày những nội dung cơ bản nhất của đạo đức học Xô-crát và làm rõ tính thực tiễn của đạo đức học Xô-crát trên các phương diện: Nguồn gốc thực tiễn của đạo đức học Xô-crát; tính thực tiễn của đạo đức học Xô-crát thể hiện trên những nội dung cơ bản trong học thuyết của ông; cuộc đời Xô-crát là minh chứng thực...

   5 p thuvienquangninh 30/06/2021 10 0

 • Quan niệm của John Dewey về chân lí

  Quan niệm của John Dewey về chân lí

  Chủ nghĩa thực dụng là một trường phái triết học điển hình nhất ở Mỹ, được xem là nét đặc trưng của văn hóa Mỹ, có ảnh hưởng lớn tới nước Mỹ và người Mỹ. Vấn đề chân lí là một nội dung cốt lõi của triết học thực dụng. Trong các nhà triết học thực dụng Mỹ, J.Dewey là người phát triển lí luận về chân lí trong chủ nghĩa công...

   8 p thuvienquangninh 30/06/2021 13 0

 • Triết học thẩm mỹ của Immanuel Kant và ý nghĩa giáo dục của nó trong xây dựng con người ở Việt Nam hiện nay

  Triết học thẩm mỹ của Immanuel Kant và ý nghĩa giáo dục của nó trong xây dựng con người ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn những nội dung cơ bản trong triết học thẩm mỹ của Kant và chỉ ra vai trò to lớn của giáo dục thẩm mỹ trong đời sống xã hội, đặc biệt là giai đoạn hiện nay ở nước ta.

   11 p thuvienquangninh 30/06/2021 11 0

 • Văn hóa vật chất của người Việt thế kỷ XVII - XIX qua con mắt người phương Tây

  Văn hóa vật chất của người Việt thế kỷ XVII - XIX qua con mắt người phương Tây

  Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa phong phú, đa sắc màu, in đậm dấu ấn tính cách, lối sống của người Việt Nam. Những người Phương Tây đến Việt Nam trong các thế kỷ XVII - XIX, qua quá trình sinh sống và tiếp xúc với người dân bản địa, họ đã ghi chép hay du ký về đất nước, con người cũng như đời sống xã hội nơi đây.

   7 p thuvienquangninh 30/06/2021 10 0

 • Đạo đức sinh thái trong triết học Phật giáo

  Đạo đức sinh thái trong triết học Phật giáo

  Dựa trên các học thuyết triết học căn bản như: Thuyết duyên khởi, Thuyết vạn vật bình đẳng, Thuyết nhân quả báo ứng, v.v.. mà Phật giáo đã xây dựng nên các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức sinh thái căn bản như thực hiện lối sống thân thiện với môi trường, khơi dậy Phật tính, tránh xa sân hận, tạo dựng nghiệp thiện, tránh xa nghiệp ác và...

   8 p thuvienquangninh 30/06/2021 14 0

 • Tư tưởng về tự do trong tác phẩm “Trốn thoát tự do” của Erich Fromm

  Tư tưởng về tự do trong tác phẩm “Trốn thoát tự do” của Erich Fromm

  Trốn thoát tự do - công trình thành công nhất của Erich Fromm - hàm chứa một nội dung vô cùng sâu sắc và có ý nghĩa nhân văn lớn lao đối với con người và sự phát triển của xã hội hiện đại; qua đó, thể hiện sự tiếp nối dòng tư tưởng khám phá về con người trong tiến trình lịch sử tư tưởng nhân loại nói chung, và của tâm lí học xã hội -...

   7 p thuvienquangninh 30/06/2021 11 0

 • Nhận thức về ý nghĩa chiến lược của vấn đề dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam

  Nhận thức về ý nghĩa chiến lược của vấn đề dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam

  Bài viết đi vào luận giải một cách toàn diện về vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, từ sự quán triệt sâu sắc trong nhận thức của Đảng, đến nội dung thể hiện cụ thể vị trí chiến lược của việc giải quyết quan hệ dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; của chính sách dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam.

   8 p thuvienquangninh 30/06/2021 12 0

 • Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại

  Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại

  Bài viết tìm hiểu một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại bao gồm: chủ nghĩa chứng thực, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa Phơrớt, chủ nghĩa Tôma mới, chủ nghĩa thực dụng.

   18 p thuvienquangninh 30/06/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số