20 Đề tài nghiên cứu khoa học về kinh tế cần tham khảo

Bộ sưu tập này gồm 20 đề tài nghiên cứu khoa học do nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.