Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 1

'Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 1' cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về sinh sản của cây thân gỗ làm cơ sở cho lai giống, đặc điểm cùa giống lai và kỹ thuật lai giống, khảo nghiệm giống và nhân giông các giống lai cây rừng, cũng như một số kết quả nghiên cứu vê sử dụng giống lai tự nhiên và lai tạo giống mới cho các loài cây rừng ở Việt Nam nhờ sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung sách được tổ chức thành 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo.