Oracle thực hành – những tác vụ cơ bản phần 2

Oracle thực hành – những tác vụ cơ bản phần 2 là tài liệu cung cấp các kiến thức về thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu. Tiếp theo phần 1, trong phần 2 này gồm nội dung từ mục 11 đến 14 sẽ chi tiết hóa các thao tác với Oracle giúp hỗ trợ học tập và nghiên cứu môn cơ sở dữ liệu.