Vấn đề tìm kiếm đồng minh trong cách mạng Mỹ (1775-1783) - quan điểm và phương án

Trong cuộc chiến tranh giành độc lập (1775-1783), để đối chọi với nước Anh có tiềm lực quân sự vượt trội, cư dân Bắc Mỹ tiến hành vận động ngoại giao với các thế lực bên ngoài nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bài viết phân tích quan điểm và phương án của những người Mỹ cách mạng trong việc tìm kiếm đồng minh.