Biển đông dưới góc nhìn địa - chính trị

Bài viết phân tích tầm quan trọng về địa - chính trị của Biển Đông đối với khu vực và thế giới. Theo tác giả, yêu sách “đường 9 đoạn” và chiến lược độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc thời gian qua đối với chủ quyền lãnh hải của một số nước Đông Nam Á.