Công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên qua từng mô đun/môn học

Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học, ý kiến phản hồi của người học, việc thực hiện các nội quy, quy định, sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng nhà trường/chương trình đào tạo, trong từng bối cảnh khác nhau.