Ebook Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp: Phần 2

Ebook Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định mới về quản lý tài chính doanh nghiệp, chính sách ưu đãi lãi suất - bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh, quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong doanh nghiệp, chính sách mới về tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.