Ebook Thi công kiến trúc cao tầng (Tập III): Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

Ebook Thi công kiến trúc cao tầng (Tập III): Phần 2 trình bày nội dung thi công công trình phòng nước, thi công tháp truyền hình, quản lý và kinh tế kỹ thuật thi công, giới thiệu các công trình cao tầng điển hình.