Ebook Tinh thần triết học Trung Quốc (Tân Nguyên Đạo) - Phùng Hữu Lan

Ebook "Tinh thần triết học Trung Quốc (Tân Nguyên Đạo)" luận về tinh thần của triết học Trung Quốc, trình bày sự tiến triển của các dòng chủ lưu của triết học Trung Quốc, phê bình những mặt được mất, và nhấn mạnh địa vị của tâm lý học trong lịch sử triết học Trung Quốc.