Ebook Văn kiện đảng toàn tập (Tập 25): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

 Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 25) phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964 gồm 48 tài liệu trong đó có 45 tài liệu xếp ở văn kiện chính và 3 tài liệu xếp ở phần phụ lục. Phần 1 cuốn sách trình bày các Thông tư của Ban Bí thư về việc tổ chức đón kiều bào về nước, Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Đảng bộ Phòng không và Đảng bộ Không quân thành Đảng bộ Phòng không - Không quân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.