Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 27): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Văn kiện Đảng Toàn tập - tập 27 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1966. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu các nội dung: Điện mật của ban bí thư, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng, thông tri của Ban Bí thư về việc kỷ niệm lần thứ 36 ngày thành lập Đảng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.