Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 41): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 41 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1980. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của ban bí thư về kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ thị của Ban Bí thư về việc xây dựng ngành cơ yếu Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng; nghị quyết của Bộ Chính trị về những công tác lớn trong năm 1980; nghị quyết của Bộ Chính trị về thành lập Quân đoàn 68;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.