Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 42): Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia

'Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 42" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VII và hội đồng nhân dân các cấp. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Quyết định của Ban Bí thư về việc thống nhất Trường Đảng cao cấp tại chức vào Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc; thông tri của Ban Bí thư về kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.