Kiểm định chất lượng giáo dục và tự chủ đại học

Bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của cơ sở giáo dục, về năng lực giải trình và chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục, trong đó kiểm định chất lượng giáo dục như là một phương thức để cơ sở giáo dục thực hiện việc giải trình và chịu trách nhiệm.