Liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên

Liên kết kinh tế vùng không những tạo động lực phát triển kinh tế mà còn giúp các vùng khó khăn thực hiện tốt việc bảo tồn tài nguyên, sinh thái, ổn định an ninh, chính trị, xã hội.