Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienquangninh
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienquangninh688090vi