Ebook Cẩm nang pháp luật Kinh doanh dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tập 1 - PGS.TS. Dường Đăng huệ, ThS. Nguyễn Thanh Tịnh

"Ebook Cẩm nang pháp luật Kinh doanh dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tập 1" trình bày về những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh doanh nhằm giúp các bạn có những kiến thức cơ bản về luật Kinh doanh để có thể hiểu và ứng dụng trong công việc của mình.