Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 1

Để giúp bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và nhận thức về di sản thừa kế, về cách xác định cũng như việc thanh toán và phân chia di sản thừa kế, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách: “Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Phần 1 của cuốn sách trình bày các vấn đề sau: Cơ sở lí luận về di sản thừa kế, mối quan hệ giữa quyền sở hữu tài sản với di sản thừa kế, quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về di sản thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo.