Ebook Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí: Phần 1 - Nguyễn Sông Lam, Nguyễn Lam Châu

Cuốn sách "Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí" do Nguyễn Sông Lam, Nguyễn Lam Châu tuyển chọn, tập hợp 97 bài phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước của nhà báo chính luận vĩ đại Hồ Chí Minh, được tuyển chọn từ bộ Hồ Chí Minh Toàn tập của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, xuất bản năm 1995-1996. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo.