Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 2 - NXB Thống Kê

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook gồm 3 chương còn lại. Trong quá trình biên soạn các tác giả đã bám sát các văn bản pháp luật hiện hành làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của các vấn đề có liên quan. Đồng thời so sánh, phân tích làm nổi bật những chồng chéo trong các quy định pháp luật kinh tế và những hạn chế của chúng so với luật của các nước trong khu vực và trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam.