Ebook Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học: Phần 2

Phần 2 của ebook "Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học" trình bày một số phụ lục như: Các khái niệm cơ bản về giới có liên quan, các văn bản pháp quy về giới, một số nội dung về hướng nghiệp, các yếu tố giới ảnh hưởng đến công tác hướng nghiệp, đáp án các phiếu bài tập. Mời các bạn tham khảo.