Ebook Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển châu Âu - Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam: Phần 1

Ebook Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển châu Âu - kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam: Phần 1 Ebook Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển châu Âu - kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung về những vấn đề lý thuyết về mô hình phát triển xã hội châu Âu, các yếu tố cần thiết cho phát triển xã hội, quan điểm nghiên cứu về các mô hình phát triển xã hội nổi bật của châu Âu, những mô hình phát triển xã hội đặc trưng ở châu Âu, những đặc trưng cơ bản của mô hình nhà nước phúc lợi Thụy Điển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.