Ebook Nguyên tắc 5S trong y tế: Phần 1

Phần 1 của ebook giới thiệu và tổng quan về nguyên tắc 5S trong y tế; trụ cột đầu tiên, cung cấp cho bạn những thông tin bạn cần khi tham gia vào việc thực hiện 5S trong tổ chức của bạn.