Ebook Quản lý chất lượng trong y tế - Lý thuyết và thực hành: Phần 1

Phần 1 của ebook bao gồm 4 chương: cơ bản về cải tiến chất lượng; đo lường chất lượng; an toàn của bệnh nhân; thiết kế và quản lý tổ chức. Để nắm chi tiết các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo ebook.