Ebook Sự chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công nghiệp hóa của các nền kinh tế mới công nghiệp hóa ở Đông Á và Việt Nam: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Sự chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công nghiệp hóa của các nền kinh tế mới công nghiệp hóa ở Đông Á và Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số vấn đề lý luận về cơ cấu ngành Kinh tế quốc dân, sự chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công nghiệp hóa của các nền kinh tế mới công nghiệp hóa Đông Á. Mời các bạn cùng tham khảo.