Giáo dục đại học vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh ngày nay

Giáo dục bền vững ở nhiều nước phát triển đã được tiến hành nhiều năm qua. Bài viết này giới thiệu một số hình thức tổ chức giáo dục đại học bền vững phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.