Ebook Lỗ Tấn - Thân thế, sự nghiệp, những sáng tác tiêu biểu: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

Lỗ Tấn được đánh giá là nhà tư tưởng của cách mạng, là nhà văn nghệ mở đầu cho cả một thời đại, là nhà khoa học lịch sử thực sự cầu thị, là nhà giáo dục gương mẫu, là người quốc tế chủ nghĩa thiết tha mong nhân loại được giải phóng. Thành tựu về từng mặt đều có thể khiến Lỗ Tấn trở nên bất hủ. Cuốn sách "Lỗ Tấn - Thân thế, sự nghiệp, những sáng tác tiêu biểu" giới thiệu tới người đọc về thân thế, sự nghiệp và những tác phẩm tiêu biểu của ông. mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.